دستگاه سنجش نسبت هوا به سوخت (lsu49) موتورهای دیزلی و بنزینی به همراه GPS (توقف تولید)

دستگاه سنجش نسبت هوا به سوخت یکی از پرکاربردترین تجهیزات اندازه گیری در فرآیندهای توسعه ای مرتبط با احتراق است. به طور خاص می توان به کاربرد این دستگاه در  فرآیند کالیبراسیون قوای محرکه خودرو ها، کنترل اتمسفر کوره ها، عیب یابی موتورها، توسعه احتراق در فرآیند طراحی موتورها و طراحی هندسه و سیستم کنترل احتراق در پیشرانه های دریایی هوایی و فضایی اشاره کرد.

این دستگاه قادر است با سوخت های مختلفی از جمله بنزین، گازوییل و بسیاری از سوخت های گازی مانند پروپان کار کند.

بازه وسیع اندازه گیری نسبت هوا به سوخت که از لامبدای 0.65 تا بی نهایت است دستگاه را برای کاربرد در موتورهای رایج، کوره ها و نیز قوای محرکه رقیق سوز مناسب می گرداند.