گشتاور و توان

بر روی هر

شفت دوار

بدون محدودیت قطر

دستگاه اندازه گیری پرتابل