این نوع تجهیزات مناسب تست های آزمایشگاهی و اندازه گیری در محیط های صنعتی به صورت دائم و دراز مدت می باشد.