اندازه گیری گشتاور حرکتی موتور پراید در حال حرکت در جاده