اندازه گیری گشتاور دینامیکی موتور دیزل کوپل با دینامومتر (تست استند دیزل)